Naar aanleiding van het vonnis van de rechter distantieert Ooglasertrefpunt zich geheel van de onlangs uitgevoerde consumentenbondtest van ooglaserbehandelcentra. Op basis van het vonnis is duidelijk dat de consumentenbond haar oordeel heeft geveld op basis van onvoldoende feitelijke kennis en te summier uitgevoerd onderzoek. Hierdoor zijn beoordelingen als “goed” of “slecht” op onjuiste grond aan klinieken verbonden.

Op 15 augustus 2007 heeft de rechter uitspraak gedaan in het geding van een van de ooglaserkliniken versus de consumentenbond. De ooglaserkliniek is in het gelijk gesteld wat inhoudt dat de consumentenbond het gewraakte onderzoek naar ooglaserbehandelcentra in Nederland niet langer mag publiceren. Verder moet de consumentenbond een rectificatie plaatsen in de consumentengids en op hun websites.

Naar aanleiding van het artikel zijn diverse reacties van behandelde clienten van desbetreffende ooglaserkliniek bij de redactie van Ooglasertrefpunt.nl binnengekomen. Tevens waren deze clienten ook lid van de consumentenbond.

Uit de reacties van de clienten blijkt dat zij inmiddels hun lidmaatschap bij de bond hebben opgezegd. Als argument werd aangehaald dat hun ervaringen met de ooglaserkliniek positief was en in het geheel niet overeenstemt met de beoordeling die de consumentenbond aan deze kliniek gegeven had.

Lees hieronder een aantal alinea’s van de gerechterljike uitspraak.
De beslissing
De voorzieningenrechter:

beveelt de Consumentenbond om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis ieder gebruik van het onderzoek met de titel ‘Special: ooglaseren’ in de Consumentengids van juli/augustus 2007, alsmede iedere toelichting daarop of verwijzing daarnaar te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van € 25.000,– voor iedere overtreding van dit bevel en tot een maximum van € 250.000,–;

beveelt de Consumentenbond om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis het gepubliceerde onderzoek met de titel ‘Special: ooglaseren’ in de Consumentengids van juli/augustus 2007 alsmede het persbericht met de titel ‘Inspectie moet ingrijpen bij ooglaserklinieken’ d.d. 12 juli 2007 ontoegankelijk te (doen) maken en ontoegankelijk te zullen houden voor bezoekers van de websites www.consumentenbond.nl, www.consumentengids.nl en alle overige websites van de Consumentenbond waarop deze artikelen staan gepubliceerd, op straffe van een dwangsom € 25.000,– voor elke dag dat niet (volledige) nakoming van dit bevel voortduurt en tot een maximum van € 250.000,–;

…..
De voorzieningenrechter heeft -onder andere- geoordeeld dat een groep van 31 consumenten in het geval van ooglasering niet als representatief kan worden aangemerkt en dat aldus niet van een representatief onderzoek kan worden gesproken.
…..

Eveneens heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat de Consumentenbond zowel in de publicatie als in het persbericht er onvoldoende blijk van heeft gegeven dat het onderzoek enkel bepaalde randvoorwaarden betrof en dat het onderzoek zich niet heeft gericht op de kwaliteit van daadwerkelijke zorg als het uitvoeren van ooglaser behandelingen.’

Bron: Redactie Ooglasertrefpunt.nl en Rechtspraak.nl