Algemene voorwaarden bij behandeling door Correct Vision

Aard van overeenkomst
Correct Vision (verder genoemd C.V.), onderdeel van de Kliniek voor Oogheelkunde van de Noordwest Ziekenhuisgroep (voorheen het Medisch Centrum Alkmaar) en bemand door speciale refractie oogartsen uit deze kliniek, behandelt cliënten op verzoek, teneinde een bestaande refractie afwijking zodanig te corrigeren, dat de afhankelijkheid van visuele hulpmiddelen, zoals bril of contactlenzen, afneemt. Een eventuele behandeling kan nooit resulteren in een gegarandeerde uitkomst.

Looptijd van de overeenkomst
Na een vooronderzoek waarbij de behandelingsmogelijkheden zijn besproken, gaat de overeenkomst voor behandeling tussen cliënt en C.V. pas in, nadat de cliënt het consent (toestemmings-)formulier heeft getekend en nadat aan de financiële afspraken zijn voldaan. De duur van de overeenkomst is 2 jaar. Gedurende die periode verwachten de oogartsen van C.V. dat de behandeling een stabiel resultaat heeft opgeleverd en dat eventuele correcties of noodzakelijke herbehandelingen zijn uitgevoerd. Mocht de cliënt vóór de uitvoering van de behandeling besluiten deze behandeling niet te willen laten uitvoeren, dan vervalt de overeenkomst en wordt het eventueel betaalde bedrag hiervoor gerestitueerd. Geen teruggave vindt plaats van de kosten voor een reeds uitgevoerd vooronderzoek.

Rechten en plichten van Correct Vision
C.V. heeft een inspannings- en zorgverplichting. C.V. zal optimale zorg met maximaal resultaat trachten te leveren met gebruikmaking van alle beschikbare medische kennis over de uit te voeren behandeling en met behulp van optimaal werkende apparatuur in clean room condities. Ook verplicht C.V. zich om 24-uurs (spoed-)zorg te leveren, mocht er buiten de gebruikelijke openingsuren van C.V. een onverwachte hulpvraag ontstaan. C.V. verplicht zich om de keuze van het soort refractie behandeling alleen af te laten hangen van de gebruikelijke oogheelkundige indicaties voor behandeling én van de wensen van de cliënt. C.V. kan en zal cliënten weigeren te behandelen, indien een onvoldoende of onvoorspelbaar resultaat van de behandeling waarschijnlijk is. Ook zal C.V. geen cliënten behandelen, die niet voldoen aan de eisen van begrip en / of verwachting van de uitkomst van de ingreep of die niet voldoen aan de financiële afspraken.

Rechten en plichten van de cliënt
Alle cliënten verplichten zich zorgvuldig verdiept te hebben in de voor- en nadelen van de diverse behandelmogelijkheden, voordat een definitieve beslissing tot en uitvoering van een behandeling plaats kan vinden. Nadat minimaal schriftelijk foldermateriaal is gelezen en een (Avond)Quickscan is bijgewoond, verplicht de cliënt zich om eventuele onduidelijkheden voor te leggen aan een van de behandelende oogartsen van C.V. Tenslotte zal de cliënt een toestemmingsformulier tekenen, waarin de cliënt aangeeft bovenstaande te hebben begrepen en uitgevoerd. Verder geeft de cliënt hiermee aan zelf verantwoordelijk te zijn voor de financiële afhandeling. Vijf dagen vóór de behandeling behoort het afgesproken bedrag van de behandeling betaald en ontvangen te zijn.

Klachten en aansprakelijkheid
Bij klachten gelden de regels zoals binnen de Noordwest Ziekenhuisgroep worden gehanteerd. De aard en ernst van de klacht bepaalt op welke wijze en op welk niveau de afhandeling van de klacht plaatsvindt. Mocht de cliënt bij een geschil een second opinion elders willen laten uitvoeren, dan moeten zowel C.V. als cliënt akkoord zijn met de keuze hiervan en dan zal de uitkomst de leidraad zijn voor verder beleid in dezen. De cliënt zal zelf verantwoordelijk zijn voor de kosten van een dergelijke second opinion. Zie hiervoor: www.nwz.nl.

Tenslotte
Correct Vision maakt gebruik van ‘evidence based medicine’ en werkt volgens de ‘best practice’ methode om een optimaal behandelresultaat te behalen. De meest recente richtlijnen van NGRC worden uiteraard gevolgd. Alle inspanningen van C.V. en cliënt behoren erop gericht te zijn de behandeling en de relatie zo optimaal mogelijk te maken en te houden. Alleen bij een dergelijk samenspel kunnen ‘electieve’ behandelingen als refractiechirurgie veilig plaatsvinden.